องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ขอประชาสัมพันธ์แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ขอประชาสัมพันธ์แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ... new

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึก... new
กิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม
อ่านต่อ... 
 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ วัยสูงอายุในหมู่บ้านประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ วัยสูงอายุในหมู่... new
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ วัยสูงอายุในหมู่บ้านประจำปี พ.ศ. 2566
อ่านต่อ... 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ... new
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปประจำปี 2...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้  ครั้งที่ 2/2567
การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล และคณะกรรมการพั ... new

การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริ

อ่านต่อ... 
 
รับการตรวจตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
รับการตรวจตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ว ... new

อ่านต่อ... 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง เอดส์ ให้กับประชาชนและเยาวชนตำบลนาแต้ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง เอดส์ ให้กับประชาชนและ ...อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปประจำปี 2566
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ...


อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน new

อ่านต่อ... 
 
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง... new

อ่านต่อ... 
 
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจก... new

อ่านต่อ... 
 
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือป... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด


ข้อมูลทั้งหมด
 
     
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ...
...
อ่านต่อ... 
 
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ...
...
อ่านต่อ... 
 
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ...
...
อ่านต่อ... 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ...
...
อ่านต่อ... 
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ...
...
อ่านต่อ... 
 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อ ...
...
อ่านต่อ... 
 
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ว่าด้วยการดํา ...
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้ ...
อ่านต่อ... 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน (ฉบับที่ ๔) ...
...
อ่านต่อ... 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชกา ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
   
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
btn2211-03
Untitled-1
banner-17748

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้_Natae Subdistrict Administrative Organization

LIVE CHAT ติดต่อเจ้าหน้าที่