องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้   งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลในทุกโอกาส ร่วมส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม

 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ผู้ผ่านการ... new
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม คร... new

อ่านต่อ... 
 
re x ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนรอบที่ 3 (ช่วงวันที่ 1-25 มกราคม 2567)
re x ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนรอบที่ 3 (ช่วง... new
re x ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนรอบที่ 3 (ช่วงวันที่ 1-25 มกราคม 2567)
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายชื่อผู้... new
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเล...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบ ...

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายบุญหลาย มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ พ

อ่านต่อ... 
 
รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566
รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ...

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายคำปิ่น ทิพย์รัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน

อ่านต่อ... 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ สมัยวิสามัญ สม ...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำ

อ่านต่อ... 
 
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน new

อ่านต่อ... 
 
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง... new

อ่านต่อ... 
 
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจก... new

อ่านต่อ... 
 
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือป... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด


ข้อมูลทั้งหมด
 
     
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ...
...
อ่านต่อ... 
 
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ...
...
อ่านต่อ... 
 
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ...
...
อ่านต่อ... 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ...
...
อ่านต่อ... 
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ...
...
อ่านต่อ... 
 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อ ...
...
อ่านต่อ... 
 
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ว่าด้วยการดํา ...
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้ ...
อ่านต่อ... 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน (ฉบับที่ ๔) ...
...
อ่านต่อ... 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชกา ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
   
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 วัน เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
btn2211-03
Untitled-1
banner-17748