nayok012565

paladnatae2564

เมนู พื้นฐาน 01 ข้อมูลพื้นฐาน
เมนู พื้นฐาน 02 บุคลากร
เมนู พื้นฐาน 03 ผลการดำเนินงาน
เมนู พื้นฐาน 04 การสร้างเสริม มีส่วนร่วม
เมนู พื้นฐาน 05 แผนพัฒนาท้องถิ่น
เมนู พื้นฐาน 06 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
เมนู พื้นฐาน 07 ข้อมูลสำหรับประชาชน
เมนู พื้นฐาน 08 แหล่งท่องเที่ยว
เมนู พื้นฐาน 09 การบริหารพัฒนาทรัพ

608144

Social Network

facebook

ส่งเสริมความโปร่งใส

เมนู พื้นฐาน 11 ป้องกันการทุจริต

Q&A/ช่องทางร้องเรียน

QA
webboardkk

menubanner


แบนเนอร์

dataeleckg

btn2211 01btn2211 04
btn2211 05
btn2211 06
btn2211 07

E-Service อบต.นาแต้

e service nt

สถิติการเข้าชม

257851
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
401
351
2539
251302
12249
13282
257851

Your IP: 3.230.142.168
2022-05-27 20:14

pencilอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.การมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควรปฏิบัติหน้าที่อื่น
10.องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
การท่องเที่ยว
การผังเมือง

pencilองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้