nayok012565

paladnatae2564

เมนู พื้นฐาน 01 ข้อมูลพื้นฐาน
เมนู พื้นฐาน 02 บุคลากร
เมนู พื้นฐาน 03 ผลการดำเนินงาน
เมนู พื้นฐาน 04 การสร้างเสริม มีส่วนร่วม
เมนู พื้นฐาน 05 แผนพัฒนาท้องถิ่น
เมนู พื้นฐาน 06 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
เมนู พื้นฐาน 07 ข้อมูลสำหรับประชาชน
เมนู พื้นฐาน 08 แหล่งท่องเที่ยว
เมนู พื้นฐาน 09 การบริหารพัฒนาทรัพ

608144

Social Network

facebook

ส่งเสริมความโปร่งใส

เมนู พื้นฐาน 11 ป้องกันการทุจริต

Q&A/ช่องทางร้องเรียน

QA
webboardkk

menubanner


แบนเนอร์

dataeleckg

btn2211 01btn2211 04
btn2211 05
btn2211 06
btn2211 07

E-Service อบต.นาแต้

e service nt

สถิติการเข้าชม

272260
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
485
374
2008
268092
485
12099
272260

Your IP: 3.238.24.209
2022-07-01 17:44

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

     การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้เทคนิค SWOT เข้า มาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การ บริหารส่วนตำบลนาแต้ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542 ดังนี้

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))

 2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))

 3. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))

 4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))

 5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))

 6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))

 2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))

 3. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))

 4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))

 5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))

 6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))

 7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ เกี่ยวข้องดังนี้

 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))

 2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))

 3. การผังเมือง (มาตรา 68(13))

 4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))

 5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))

 6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))

 2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))

 3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))

 4. ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))

 5. การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))

 6. กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))

 7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))

 8. การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา 67(7))

 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))

 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))

 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))

 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))

 3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))

 4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18))

 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. สนับสนุนสภาตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))

 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))

 4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3))

 5. การสร้าง และบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))

 

     ภารกิจทั้ง ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วย การดำเนินการของ องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ